GDPR

Spoločnosť ITC systems s.r.o. so sídlom Partizánska 7, Považská Bystrica 017 07 , IČO: 36304921 (ako prevádzkovateľ) postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Spoločnosť ITC systems s.r.o. týmto informuje dotknuté osoby (pričom dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú a dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba – jednotlivec) o tom, že svoje pripomienky a žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžu zasielať na adresu:

1. gdpr@itc.sk
2. prípadne na adresu spoločnosti (ITC systems s.r.o., Partizánska 7, Považská Bystrica 017 07

Spoločnosť ITC systems s.r.o. spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby na tieto účely:

a) Osobné údaje zákazníkov
b) Osobné údaje žiadateľov o zamestnanie:

Spracúvané budú tieto druhy údajov:

– pri Osobných údajoch zákazníkov – meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt
– pri evidencii žiadateľov o zamestnanie – meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, vzdelanie, prax, email, telefónny kontakt, dosiahnuté vzdelanie, zručnosti a skúsenosti

Doba uchovávania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

– Osobné údaje bude naša spoločnosť uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
– dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
– dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov ,
– osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
– je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
– osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
– a uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
– na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
– z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
– na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
– na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
– napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných  údajov,
– spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
– prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
– dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o tom, že osobné údaje nie sú použité k rozhodovaniu na báze automatizovaného spracovania a ani nie sú prenášané do tretích krajín.