ITC OUTSOURCING

Outsourcing je nákup služieb z vonkajších zdrojov. Spravidla takých služieb, ktoré nie sú predmetom podnikania daného subjektu. Príkladom môže byť zaistenia účtovníctva externou firmou alebo práve údržba výpočtovej techniky alebo informačného systému nejakou treťou firmou.
Outsourcing, ako moderný a efektívny spôsob využívania služieb a zdrojov externej spoločnosti, nadobúda vo svete infokomunikačných technológií stále väčší význam. Tento spôsob prevádzkovania a správy IT systémov je riešením rovnako pre malé a stredné spoločnosti, ktoré nemajú možnosť alebo úmysel budovať vlastný tím IT odborníkov, ako aj pre spoločnosti veľké, ktorým využitie outsourcingu umožňuje zjednodušiť riadenie spoločnosti, znížiť náklady a zvýšiť flexibilitu využívania služieb a zdrojov.
Outsourcing je najmodernejší spôsob správy informačných technológií v spoločnostiach, ktoré sa nezaoberajú informačnými technológiami a pre ktorých je informatika iba nástrojom pre dosahovanie strategických cieľov. Dnes ešte výraznejšie ako v minulosti sa mnohé organizácie potýkajú s problémom ako správne a efektívne prevádzkovať svoj informačný systém. Prevádzkovanie informačných systémov je spojené s pomerne veľkými investičnými nákladmi, organizačnými a prevádzkovými problémami. Náročnosť na riadenie, koncepčnosť a rýchle zmeny v technológiách zapríčiňujú ťažko predvídateľné zvýšenie nákladov na IT. Naša spoločnosť sa sústreďuje na riešenie uvedených problémov
Je to teda služba určená pre malé a stredné firmy, ktorým umožňuje nahradiť či doplniť vlastné IT oddelenie našimi zdrojmi. Jedná sa o fungujúci systém v oblasti riadenia a prevádzky IT, kde každý partner má k dispozícii náš profesionálny tým, ktorý využíva podľa svojich potrieb. Zákazník tak získa široké spektrum služieb, riešení a postupov.

Takáto partnerská spolupráca prináša okrem mnohých technologických výhod výraznú úsporu prevádzkových nákladov oproti prevádzke vlastného IT oddelenia.

Náš tým tvoria technici a analytici, ktorí vám radi pomôžu ako s technickými problémami, tak so strategickým rozhodovaním o rozvoji vlastných IT systémov.

Náš cieľ a hlavná devíza, je naviazanie dlhodobej profesionálnej spolupráce a vzájomnej dôvery.

Základom služby ITC Outsourcing je zmluvný vzťah, v ktorom je definovaná základná forma spolupráce, ktorá rešpektuje rôzne spôsoby využitia IT a nároky na prevádzku a servis.

Outsourcing služby:

• HotLine podpora a pomoc.
• Servis a opravy všetkej výpočtovej techniky a zaistenie opráv ďalších zariadení.
• Zálohovanie a obnova dát v dohodnutých intervaloch.
• Antivírová kontrola a ochrana Vašich systémov, aktualizácia antivírových systémov.
• Inštalácia operačných systémov a aplikácií, implementácie ďalšieho špecifického softwaru.
• Podpora užívateľov: HotLine pomoc, školenia individuálne a skupinové u vás alebo u nás, systematické vzdelávanie.
• Dodávky techniky a infraštruktúry (PC, Servery, LAN, WAN, Telekomunikácie, GSM)
• Komplexné zaistenie Internetových služieb – pripojenie, domény, hosťovanie serverov
• Vzdialená správa a monitorovanie stavu systému, diagnostika,
• Poradenstvo a konzultácie pri návrhu a rozvoji systémov, plánovanie a optimalizácia nákladov – IT management.

Čo prináša Outsourcing IT ?

Ekonomické výhody – Management väčšiny podnikov sa domnieva, že Outsourcing IT je omnoho nákladnejší než prevádzka vo vlastnej réžii. Na prvý pohľad sa mylne zdá, že z finančného hľadiska je výhodnejšie zaistiť prevádzku definovaných oblastí pomocou vlastných zdrojov. Preto tu uvádzame tie faktory, ktoré spravidla nie sú zahrnuté do finančnej kalkulácie pri hodnotení vlastného zaistenia prevádzky IS a sú tak často podhodnotené.
• Konzultačné služby pre vývoj informačného systému
• Náklady na výber nových technológií
• Likvidácia zastaraných technológií
• Testovanie nových technológií pred implementáciou
• Podporné technológie, ktoré nie sú plne využité
• Organizačné náklady pre pracovníkov (pracoviská, personálne náklady, poistenie, motivácia)
• Školenie operátorov, administrátorov a programátorov
• Exaktný prehľad nákladov na informačný systém
• Kalkulované, pravidelné a plánované náklady
• Vlastné riziko pri výpadku informačného systému (možnosť penalizácie dodávateľa)
Personálne výhody – okrem ekonomických výhod možno považovať za rovnako dôležité personálne výhody outsourcingu IT. Kľúčovou výhodou je záruka dostupnosti týmu odborníkov, ktorí sú oboznámení s informačným systémom zákazníka (väčšinou ho navrhovali a realizovali). Podnik, ktorý nie je zameraný na obor informačných technológií (používa IT len pre svoj hlavný podnikateľský zámer), a ktorý nie je schopný dlhodobo zamestnávať tým expertov a ponúkať im tak osobný a profesijný rast, môže využiť služieb poskytovateľa outsourcingu. Ďalšími priamejšími výhodami outsourcingu sú:
• Zastupiteľnosť operátorov, administrátorov atd.
• Tým expertov pre rôzne oblasti IT (Knowledge Base)
• Znalosť najnovších technológií
• Skúsenosti s problematikou informačných systémov
• Angažovanosť personálu
Administračné výhody – Je to predovšetkým prevedenie administračných procesov pre IT na poskytovateľa outsourcingu:
• Budovanie a udržanie výpočtového strediska
• Zodpovednosť za riadenie výpočtového strediska
• Príprava na audit informačného systému

Prenechajte starosti iným! Neplytvajte svoj čas a energiu na činnosti, ktoré nie sú vašim predmetom podnikania. Zaistíme vám komplexnú správu a prevádzku vašich informačných technológií.
Ak sa nechcete zaťažovať ani vlastníctvom technických prostriedkov, môžete si kompletný hardware a software pre zabezpečenie informačných technológií vašej firmy prenajať.
V teoretickej rovine je Outsourcing pojem, ktorý vychádza zo slov out (=vonkajší) a source (=zdroj).
Outsourcing v praxi znamená prenesenie určitých aktivít a zodpovednosti za ne na externých dodávateľov

Hlavné prínosy pre zákazníka pri využití Outsourcingu:
:. Prenesenie zodpovednosti za inak firemnú aktivitu na externého dodávateľa.
:. Prostredníctvom dodávateľa sa využívajú najmodernejšie technológie a kvalifikovaní odborníci
:. Predvídateľné náklady, kontrolovateľné výdaje vďaka rozloženiu investícií do mesačných platieb
:. Redukcia nákladov mzdových aj prevádzkových (náklady na zamestnancov, HW, SW aplikácie a ich aktualizácia)

ITC OUTSOURCING PROGRAMY